تعهدات درخواست کننده نمایندگی

 طرف دوم متعهد به حفظ امانتداريکامل نسبت به اطلاعات طرف اول و عدم ارائه آنها به رقباي احتماليوی (طرف اول) در حضور و غياب طرف اول مي باشد و همچنین حق هیچگونه همکاری با رقباي احتمالي طرف اول را ندارد ، درغیراینصورت طرف اول حق فسخ يکطرفه قرارداد و شکایت از طرف دوم را دارد .

 طرف دوم خارج از محدوده جغرافیایی قرارداد (ذکر شده در ماده١) حق فعالیت درموضوع قرارداد را ندارد، درغیراینصورتطرف اول حق فسخ يکطرفه قرارداد و شکایت از طرف دوم را دارد .

 طرف دوم حق فروش محصولات لکو خارج از محدوده نمایندگی خود را به نمایندگان دیگرطرف اول و یا هر خریدار دیگر بدون اخذ مجوز کتبی از طرف اول ندارد.

✅ طرف دوم حق تولید موازی با محصولات لکو را ندارد.

 طرف دوم موظف است در صورت تمایل به خرید با چک، حتماً چک مورد نظر را قبل از خرید در اختیار طرف اول قرار دهد.

  • چک مورد نظر باید مورد تایید طرف اول برسد.

 هزينه ارسال مجدد و استهلاک محصولات نيز تماما به عهده طرف دوم مي باشد.

✅ طرف دوم متعهد مي‌گردد کليه نرخهاي اعلامي از سوي شرکت لکو را رعايت نمايد.

  •  طرف دوم مي تواند مبلغ اعلام شده از سوي طرف اول را به هزينه حمل و نقل با هماهنگي طرف اول به قيمت محصولات اضافه نمايد.

✅طرف دوم متعهد مي‌شود ( در صورت نياز ) مکان مورد تاييد طرف اول را براي ارائه تجهيزات و خدمات شرکت لکو ، در اختيار بگيرد.

✅طرف دوم باید در نخستین جلسه مجمع نمایندگان کشوری لکو که اطلاعات آن از طریق روابط عمومی به اطلاع نمایندگی خواهد رسید بعد از نهایی شدن قرارداد به شخصه حضور یافته و در مجمع های بعدی شخصا و یا نماینده وی حضور یابد .

✅ طرف دوم متعهد میشود حداقل یک تیم جهت شرکت در نخستین جنواره ملی لکوکاپ و لکوکاپ های بعدی داشته باشد .

  • در صورتی که تخلفات طرف دوم به نحوی باشد که ضررو زیان طرف اول با گذشت زمان تشدید شود ،طرف اول میتواند بدون در نظر گرفتن این بند مستقیما به مراجع قضایی مراجعه نماید.