لکوسام (سرعت انتقال محاسبات)

محاسبات سریع ذهنی ریاضی:

بیش از ۲۰۰ سال پیش در آلمان یک موسسه با متدهای جدید ریاضیاتی راهی را جلوی پای همگان قرار داد که منجر به رشد استعدادهای بسیاری در جهان شد. آقای تراختنبرگ شروع کننده بود و بعدا هزاران کتاب در مورد متدهای محاسبات سریع ریاضیات نوشته شد. امروزه این رشته به دلیل جذابیت های محاسباتی طرفداران زیادی در دنیا دارد.

لکوسام:

شرکت لکو محاسبات سریع ریاضی را در قالب لکوسام بر اساس بهترین کتاب های مرجع جهانی تدوین کرده است تا دانش آموزان ایران با این رشته جذاب آشنا شوند. در این رشته متدها بر فرمول ها غلبه دارند و مفاهیم محاسبات ذهنی برای توانمند شدن تدریس می شود. با کتاب ها و متدهای تمرینی این رشته ذهن و اعتماد به نفس خود را دگرگون می کنید و ریاضیات دیگر سخت نیست.

ویژگی آموزش  لکو سام:

محاسبات سنگین را به تکه های کوچک تقسیم می­کنیم. البته تکه های کوچکی که قابلیت به ذهن سپاری داشته باشند با متدهای تمرینی خاص گام به گام هر قسمت بصورت ذهنی محاسبه می گردد بعد از تمرین های برنامه ریزی شده می توانیم محاسبات را تا چندین برابر حالت عادی سریع تر انجام دهیم. این تمرین ها در کنار روش های منحصر به فرد چیزی است که در این رشته به ذهن ما توانایی محاسبات سریع را می دهد.

ترم بندی رشته لکوسام

ترم: اول  (pre 1)

شروع: چهارشنبه ۱اردیبهشت۱۴۰۰

سرفصل های آموزشی :

ضرب در عدد ۱۱ و ۱۱۱ و … ، ضرب در ۱۱۱۱۱ و بالاتر و پیدا کردن الگو ، ضرب در ۱۰۱ و ۱۰۰۱ و بالاتر ،ضرب سری ۹ ، ضرب ۲ در ۲ ،ضرب در اعداد ۱۲-۱۹ ، اتحاد مزدوج حالت اول ، ضرب در ۵ و ۲۵

مدت دوره : ۶ ساعت

تعداد روز: ۴

گواهی : دارد

مدرس دوره :

ساعت کلاس:۱۳ الی ۱۴:۳۰


ترم: دوم (pre 2)

شروع:

سرفصل های آموزشی :

جمع گسترده  ، تفریق با مکمل ، تفریق از چپ ، تفریق کلی ، ضرب ۳ در ۳ ،  ضرب ۴ در ۴ و بالاتر ، ضرب با استفاده از اعداد مرجع ، ضرب با استفاده از بهترین مرجع ، اتحاد مزدوج حالت دوم توان ۲ اعداد 

مدت دوره : ۶ ساعت

تعداد روز: ۴

گواهی : دارد

مدرس دوره :

تقویم:

ساعت کلاس


ترم: سوم (pre 3)

شروع:

سرفصل های آموزشی :

بخش­پذیری  ،محاسبه باقیمانده ،تقسیم بر ۵ و ۲۵ و ۱۲۵ ،تقسیم بر اعداد یک رقمی (با تکنیک تجزیه اعداد) ،تقسیم بر اعداد دو رقمی (با تکنیک تجزیه اعداد)  ،تقسیم بر اعداد یک رقمی ،تقسیم بر اعداد دو رقمی ،تقسیم بر اعداد سه رقمی ،تقسیم بر اعداد چهار رقمی

مدت دوره : ۷٫۵ ساعت

تعداد روز: ۵

گواهی : دارد

مدرس دوره :

تقویم:

ساعت کلاس:


ترم: چهارم (pre 4)

شروع:

سرفصل های آموزشی :

توان اعداد ۲ و۳ و۴ رقمی ، جذر اعداد ۳ و ۴ رقمی بدون باقیمانده ،جذر اعداد ۳ و ۴ رقمی با باقیمانده ،جذر اعداد ۵ و ۶ رقمی بدون باقیمانده ، جذر اعداد ۵ و ۶ رقمی با باقیمانده ، مفاهیم اولیه و اهمیت مثلثات ، محاسبات زوایای صفر تا ۹۰ ، محاسبات تمامی زوایا ، محاسبات زوایای تقسیم بر ۲ و۴

مدت دوره :۶ ساعت

تعداد روز: ۴

گواهی : دارد

مدرس دوره :

تقویم:

ساعت کلاس:


ترم: پنجم(pre 5)

شروع:

سرفصل های آموزشی :

توان ۳ اعداد دو رقمی ، توان ۳ اعداد ۳ رقمی ، ریشه سوم اعداد کامل تا ۶رقم ، ریشه سوم اعداد غیرکامل تا ۶ رقم ، ریشه سوم اعداد کامل تا ۹ رقم ، لگاریتم بر مبنای ۱۰ و هر عدد دیگر ، محاسبات سریع لگاریتم ، تخمین جمع و تفریق ، تخمین ضرب و تقسیم ،تخمین جذر

مدت دوره :۶ ساعت

تعداد روز: ۴

گواهی : دارد

مدرس دوره :

تقویم:

ساعت کلاس:۱