فائزه افشار

فائزه افشار

کارشناس واحد مالی و روابط عمومی