ترم بندی لکو سام ( سرعت انتقال محاسبات)

محاسبات سریع ذهنی ریاضی:

بیش از ۲۰۰ سال پیش در آلمان یک موسسه با متدهای جدید ریاضیاتی راهی را جلوی پای همگان قرار داد که منجر به رشد استعدادهای بسیاری در جهان شد. آقای تراختنبرگ شروع کننده بود و بعدا هزاران کتاب در مورد متدهای محاسبات سریع ریاضیات نوشته شد. امروزه این رشته به دلیل جذابیت های محاسباتی طرفداران زیادی در دنیا دارد.

لکوسام:

شرکت لکو محاسبات سریع ریاضی را در قالب لکوسام بر اساس بهترین کتاب های مرجع جهانی تدوین کرده است تا دانش آموزان ایران با این رشته جذاب آشنا شوند. در این رشته متدها بر فرمول ها غلبه دارند و مفاهیم محاسبات ذهنی برای توانمند شدن تدریس می شود. با کتاب ها و متدهای تمرینی این رشته ذهن و اعتماد به نفس خود را دگرگون می کنید و ریاضیات دیگر سخت نیست.

ویژگی آموزش  لکو سام:

محاسبات سنگین را به تکه های کوچک تقسیم می­کنیم. البته تکه های کوچکی که قابلیت به ذهن سپاری داشته باشند با متدهای تمرینی خاص گام به گام هر قسمت بصورت ذهنی محاسبه می گردد بعد از تمرین های برنامه ریزی شده می توانیم محاسبات را تا چندین برابر حالت عادی سریع تر انجام دهیم. این تمرین ها در کنار روش های منحصر به فرد چیزی است که در این رشته به ذهن ما توانایی محاسبات سریع را می دهد.

ترم بندی رشته لکو سام

ترم اول

سرفصل ها :

 • ضرب در عدد ۱۱ و ۱۱۱ و …
 • ضرب در ۱۱۱۱۱ و بالاتر و پیدا کردن الگو
 • ضرب در ۱۰۱ و ۱۰۰۱ و بالاتر
 • ضرب سری ۹
 • ضرب ۲ در۲٫
 • ضرب در اعداد ۱۲-۱۹
 • اتحاد مزدوج حالت اول
 • ضرب در ۵ و ۲۵

ترم دوم

سرفصل ها :

 • جمع گسترده
 • تفریق با مکمل
 • تفریق کلی
 • ضرب ۳ در ۳
 • ضرب ۴ در ۴ و بالاتر
 • ضرب با استفاده از اعداد مرجع
 • ضرب با استفاده از بهترین مرجع
 • اتحاد مزدوج حالت دوم 
 • توان ۲ اعداد 

ترم سوم

سرفصل ها :

 • بخش­پذیری 
 • محاسبه باقیمانده
 • تقسیم بر ۵ و ۲۵ و ۱۲۵
 • تقسیم بر اعداد یک رقمی (با تکنیک تجزیه اعداد)
 • تقسیم بر اعداد دو رقمی (با تکنیک تجزیه اعداد)
 • تقسیم بر اعداد یک رقمی
 • تقسیم بر اعداد دو رقمی
 • تقسیم بر اعداد سه رقمی
 • تقسیم بر اعداد چهار رقمی

ترم چهارم

سرفصل ها :

 • توان اعداد ۲ و۳ و۴ رقمی
 • جذر اعداد ۳ و ۴ رقمی بدون باقیمانده
 • جذر اعداد ۳ و ۴ رقمی با باقیمانده
 • جذر اعداد ۵ و ۶ رقمی بدون باقیمانده
 • جذر اعداد ۵ و ۶ رقمی با باقیمانده
 • مفاهیم اولیه و اهمیت مثلثات
 • محاسبات زوایای صفر تا ۹۰
 • محاسبات تمامی زوایا
 • محاسبات زوایای تقسیم بر ۲ و۴

ترم پنجم

سرفصل ها :

 • توان ۳ اعداد دو رقمی
 • توان ۳ اعداد ۳ رقمی
 • ریشه سوم اعداد کامل تا ۶رقم
 • ریشه سوم اعداد غیرکامل تا ۶ رقم
 • ریشه سوم اعداد کامل تا ۹ رقم
 • لگاریتم بر مبنای ۱۰ و هر عدد دیگر
 • محاسبات سریع لگاریتم
 • تخمین جمع و تفریق
 • تخمین ضرب و تقسیم
 • تخمین جذر