ترم بندی لکومس (محاسبات ذهنی با چرتکه)

pre 1-2

سر فصل های کلی ترم

 • آموزش اعداد ۰ تا ۹
 • آموزش نمایش اعداد روی چرتکه.
 • جمع و تفریق بدون فرمول.
 • دوست کوچک مثبت.
 • دوست کوچک منفی.
 • جمع و تفریق اعداد دورقمی که دوست کوچک دارند.
 • در ترم ۱و۲ هدف بیشتر کار کردن بر روی مهارت های جمع و تفریق اعداد تک رقمی با سرعت و دقت بالا می باشد.

pre 3-4

سر فصل های کلی ترم

 • دوست بزرگ مثبت از ۱تا۹
 • دوست بزرگ منفی از ۱تا۹
 • نمایش اعداد دو رقمی
 • جمع اعداد دو رقمی
 • کار کردن با تعداد ردیف های بالا
 • در ترم ۳و۴ تمرکز بیشتر بر تقویت مهارت های کارکردن با اعداد دورقمی با تعداد ردیف بالا می باشد.

pre 5-6

سر فصل های کلی ترم

 • mf از ۹تا۶ مثبت.
 • mf از ۹تا۶ منفی.
 • کار کردن با اعداد سه رقم
 • کارکردن با اعداد چهار رقم

pre 7-8

سر فصل های کلی ترم

 • ضرب اعداد یک رقمی در یک رقمی.
 • ضرب اعداد یک رقمی در دو رقمی.
 • ضرب اعداد یک رقمی در ۳ رقمی.
 • انتظار می رود که دانش آموز بتواند ضرب اعداد یک رقمی در ۳ رقمی را بصورت ذهنی دیداری به سرعت حل کند.
 • ضرب اعداد دو رقمی در دو رقمی.
 • تقسیم ۲ رقمی بر یک رقم.
 • تقسیم ۳ رقمی بر یک رقم.
 • انتظار می رود دانش آموز بتواند ضرب دو در دو و تقسیم بر یک رقم را بصورت ذهنی کار کند.

pre 9-10

سر فصل های کلی ترم

 • تقسیم اعداد ۴و۳ رقمی بر اعداد دو رقمی.
 • جمع و تفریق اعداد اعشار با یک رقم اعشار
 • جمع و تفریق اعداد با دو رقم اعشار.
 • دانش آموزی که نتواند ضرب ۱ رقم در ۳ رقم را بصورت ذهنی محاسبه کند در تقسیم بر عدد ۲ رقمی به مشکل می خورد.
 • جمع و تفریق اعداد اعشار با دو رقم اعشار.
 • جمع و تفریق قرض گیری یا همان اعداد منفی یا صحیح.

pre 11-12

سر فصل های کلی ترم

 • نمایش کسر
 • ساده سازی کسر
 • جمع و تفریق کسر.
 • ضرب و تقسیم کسر
 • محاسبه درصد.
 • محاسبات جذر.