ثبت نهایی اطلاعات بسته های حجمی لکوکاپ ایران-۱۸

  • در صورت عدم تطابق کد ملی با مشخصات شرکت کننده,از شرکت در مسابقات منع خواهد شد.
  • در صورت وارد نمودن شماره تماس تکراری و یا غیر صحیح عواقب عدم اطلاع و یا مشکلات احتمالی در فرآیند ثبت نام با نماینده خواهد بود.
  • 0 تومان