ثبت نام پایگاه برگزاری لکوکاپ ایران ۱۸

شرایط اخذ پایگاه برگزاری لکوکاپ ایران- ۱۸

  1. داشتن فضای مناسب برگزاری به تعداد دانش آموزان.

  2. داشتن امکانات لازم برای برگزاری جشنواره.

  3. عضویت نماینده لکوایران در پایگاه ثبت نامی.

  4. داشتن نیروی اجرایی به فراخور تعداد ثبت نامی.

  5. توجه به این نکته که ثبت پایگاه از طرف نماینده، به منزله تایید قطعی از طرف دفتر مرکزی نمی باشد، لذا امکان دارد پس از بررسی تعداد ثبت نامی ها، پایگاه هایی اضافه و یا حذف شوند.

  6. توانایی پذیرش دانش آموز از شهرهای دیگر در صورت صلاحدید دفتر مرکزی.

  7. در صورت نبود شرایط مناسب برگزاری، با دستورالعمل های ستاد مبارزه با کرونا، می بایست آمادگی لازم جهت تغییر تاریخ برگزاری وجود داشته باشد.

  8. هزینه پرداختی به نماینده به صورت زیر محاسبه می شود:

۱۰۰٫۰۰۰ تومان * ۲ / (تعداد روز + تعداد لیگ)

+

۲۰٫۰۰۰ تومان * تعداد دانش اموز