واحد جذب لکو ایران

واحد جذب لکو ایران در مجموعه فعالیت های ۶ ماه اخیر خود با اوردن ۱۸۰ نقر اقراد جدید و با معرفی ۳ نماینده در این ۶ ماه و با کارشناس های با تحربه در واحد جذب فعالیت های خودش به خوبی در این  کار داره انجام میده