آزمون دوره مدیریت ۳۰ مرداد ۱۳۹۹

آزمون دوره مدیریت 30 مرداد 1399

زمان پاسخگویی به ۱۰ سوال تستی ۶ دقیقه می باشد

نمره قبولی شما “حداقل ۷۰ درصد از سوالات می باشد”

شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.