آزمون

آزمون متقاضیان نمایندگی

زمان پاسخگویی به ۲۵ سوال تستی ۱۰ دقیقه می باشد

نمره قبولی شما “حداقل ۷۰ درصد از سوالات می باشد”

شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.